ยอดสะสมการบริจาคเงิน จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงิน 27,800,000 บาท ให้วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เพื่อสร้างพุทธมณฑล ประจำจังหวัด  พระนครศรีอยุธยา สำหรับใช้เป็นศูนย์รวมทำกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา และการนั่งสมาธิ


 

ย้อนกลับ