ยอดสะสมการบริจาคเงิน จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงิน 22,840,000 บาท เพื่อสร้าง ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างศาสนาทายาทที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎี และการปฎิบัติ รวมทั้งมีทักษะ ในการนำคำสอนที่มีคุณค่า ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปช่วยเหลือ ชาวโลก ให้พบกับความผาสุก

ย้อนกลับ