ยอดสะสมการบริจาคเงิน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงิน 11,500,000 บาท สร้างวิหาร ณ วัดสระจรเข้ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประดิษฐาน พระโบราณ อายุ กว่า 200 ปี และเพื่อใช้เป็น สถานที่ ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ย้อนกลับ