ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างในภาคธรกิจอาหารและเครื่องดื่มดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ให้เป็น “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” แห่งปี 2010โดยได้รับโล่เกียรติยศจาก

ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553

ย้อนกลับ