เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ทรงพระกรุณาประทานรางวัล “เพชรงามการสาธารณสงเคราะห์” แก่ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านการ  สาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์ ซึ่งบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด เป็น 1 ใน 20 ที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย

ย้อนกลับ