เนเจอร์กิฟ สนับสนุน การสร้างครูดีให้แผ่นดิน

         จากการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดมีบุคคลกลุ่มหนึ่ง นำโดย พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หลากหลายด้าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และคลุกคลีอยู่กับการเป็นครูมานานกว่า 45 ปี (ปัจจุบันท่านอายุ 70 ปี) มีความปรารถนาที่จะสร้างหลักสูตร ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร และครู เกิดแรงบันดาลใจ ในการที่จะพัฒนาตนเอง ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตลอดจนช่วยกันยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอน เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

          กลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ” ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 และได้มีการจัดอบรมตลอดมา โดยมีเนื้อหาผ่านทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริง ดังนี้

1. การครองตน (ผ่าน 9 ตัวบ่งชี้)

2. การครองคน (ผ่าน 3 ตัวบ่งชี้)

3. การครองงาน (ผ่าน 7 ตัวบ่งชี้)

          โดย พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักปัจจัตตัง เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จนผู้เข้ารับการอบรม สามารถพัฒนาตนเอง เป็นครูดีของแผ่นดิน ด้วยหลักสูตร “ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการเป็นครูของแผ่นดิน”

          เนื่องด้วย ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ CEOเนเจอร์กิฟ ได้เล็งเห็นว่า โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพราะผู้บริหาร และครู เป็นบุคคลต้นแบบที่สำคัญ ที่เยาวชนจะเอาเป็นแบบอย่าง ทาง เนเจอร์กิฟ จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการสร้างครูดีให้แผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ตู้ปณ.88 ปณฝ.ศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10304

โทรศัพท์ 083-017-2101

www.thaigoodteacher.org

ย้อนกลับ