เนเจอร์กิฟ บริจาคป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ จำนวน ๙,๐๐๐ แผ่น สร้างเด็กดีให้สังคม

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนจำนวนมาก ประสบความทุกข์ยาก หลายประการ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เช่น ปัญหาหนี้สิน และปัญหาสังคม หลากหลายรูปแบบ การจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน จึงทำได้ค่อนข้างลำบาก แต่ก็สามารถทำได้ ถ้าใช้สติ โดย ดร.กฤษฎา   จ่างใจมนต์ CEOเนเจอร์กิฟ ก็ทำตนเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบ การดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้พนักงานเนเจอร์กิฟ เอาเป็นแบบอย่างตลอดมา ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ แนะนำว่า ถ้าอยากให้ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืน ให้ปฏิบัติ ๒ เรื่องคือ

๑. ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ยึดศีล ๕ เป็นกรอบในการปฏิบัติตน

          ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ได้ร่วมตั้งมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ซึ่งมี พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ เป็นประธานกรรมการ ก็เพื่อพัฒนาครู ให้เป็นต้นแบบความดี ที่นักเรียน เยาวชน สามารถยึดเป็นต้นแบบ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ ได้

          นอกจากนั้น เนเจอร์กิฟ ยังได้ให้การสนับสนุน การสร้างคนดีให้สังคม ผ่านโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และ “โรงเรียนรักษาศีล ๕” ซึ่งเกิดจากดำริของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ที่ต้องการให้ผู้คนในสังคมอยู่กันอย่างผาสุกอย่างยั่งยืนตลอดไป

          เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคป้าย “โรงเรียนรักษาศีล ๕” จำนวน ๙,๐๐๐ แผ่น แด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง) เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กๆ ได้ตอกย้ำ ซึมซับศีล ๕ ทุกวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็ก ต่อครู ต่อพ่อแม่ ต่อสังคม และเกิดสันติสุข แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดิน

คำขวัญ สำหรับนักเรียน กล่าวทุกวัน ก็คือ

๑. ข้าพเจ้า จะไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่น

๒. ข้าพเจ้า จะไม่ทุจริตคดโกง

๓. ข้าพเจ้า จะไม่ประพฤติผิดในกาม

๔. ข้าพเจ้า จะไม่หลอกลวงกล่าวเท็จ

 

๕. ข้าพเจ้า จะไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษ

ย้อนกลับ