เนเจอร์กิฟได้รับรางวัล “พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ”


       ดร.กฤษฎา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ”จากคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนช่วยงานพระพุทธศาสนา มาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งก่อให้เกิด คุณูปการ 
ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ อย่างโดดเด่น โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ 
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 23เมษายน 2554
 

ย้อนกลับ