เนเจอร์กิฟ ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม

หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๖๙ เมตร ๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕ บาท

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๔) ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็มสร้างพระพุทธรูป ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร (๒๐ วา) สูง ๖๙ เมตร ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานในพิธี เนื่องจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ยังอาพาธอยู่

          การสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว เกิดจากดำริของหลวงพ่อ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สร้างขึ้นตามนิมิต ที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ เห็นในสมาธิว่า กายธรรม ของพระอรหันต์ เป็นพระพุทธรูป ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง ๒๐ วา (๔๐ เมตร) ใช้เวลาก่อสร้าง ๑๖ เดือน และจะประดิษฐาน ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อันเป็นวัดที่ หลวงพ่อสด ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๙-๒๕๐๒

          วัตถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลงเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อบูชาพระคุณ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ อีกทั้งยังเป็นการจรรโลง พระพุทธศาสนา ให้วัฒนาสถาพร สถิตมั่นอยู่คู่กับโลก สืบไป

          เนเจอร์กิฟ ได้ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๖๙ เมตร องค์นี้ เป็นเงิน ๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ

ย้อนกลับ