ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ CEO เนเจอร์กิฟ ได้รับรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก

CEO เนเจอร์กิฟ ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  ได้รับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ จาก สถาบันพุทธศาสตร์ นานาชาติ แห่งประเทศอินเดีย และรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก (The Global Buddhist Ambassador Awards 2017)จาก MIIBS(Manak International Institute of Buddhist Studies)

            เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเอนกประสงค์ วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับวัดพุทธนานาชาติ โดยพระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก

            และพระโลกะนายกะ อัชวะโกส มหาเถระ ผู้อำนวยการสถาบันพุทธศาสตร์นานาชาติ แห่งประเทศอินเดีย ได้เดินทางมามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา อย่างทุ่มเท จำนวน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มี พระ Thich Thien Nhon จากประเทศเวียดนาม, พระกิตติโสภณวิเทศ หัวหน้าคณะธรรมทูตไทย ในทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย และ ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ CEOเนเจอร์กิฟ อยู่ด้วย

            หลังจากนั้น ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ได้เข้ารับรางวัล “The Global Buddhist Ambassador Awards”หรือ “รางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก” จากสถาบัน MIIBSซึ่งสถาบัน MIIBS(Manak International Institute of Buddhist Studies)ก่อตั้งโดย พระโลกะนายกะ อัชวะโกส มหาเถระ เมื่อปี พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในดินแดนพุทธภูมิ (ประเทศอินเดีย) ได้มอบรางวัลนี้ ให้แก่ผู้ที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น เป็นผู้ที่อุทิศตน ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางศีลธรรมอันดีงามให้กับโลก สร้างความสามัคคี และสันติสุขแก่โลก

ย้อนกลับ