เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ได้มีการประกาศเกียรติคุณ พนักงาน เนเจอร์กิฟ ประจำปี 2559 ที่มีความขยันเป็นพิเศษ ที่ไม่เคยมาสาย ไม่เคยลากิจ ไม่เคยลาป่วย และไม่เคยลาพักร้อน เกินกว่าที่กำหนด ซึ่งมีจำนวนถึง 50%ของพนักงานทั้งหมด และมีถึง 29.6%ของพนักงานทั้งหมด ที่รักษาความขยันดังกล่าว ได้ติดต่อกัน ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ได้ให้โอวาทว่า ในท่ามกลางวิกฤต...ศีลธรรม และเศรษฐกิจ หากอยากมีความสุขในโลกนี้ ก็ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตที่รู้จักความพอเพียง ไม่โลภ ไม่ก่อหนี้ ให้เป็นคนขยัน ประหยัด อดทน ซื่อสัตย์ และมีความกตัญญู โดยให้ดูแบบอย่าง มหาราชภูมิพล และหากใครอยากมีความสุขในโลกหน้า ก็ให้รักษาศีล 5 และให้ปฏิบัติตนดังนี้

          1. ต้องเชื่อกฎแห่งกรรม ที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

          2. ให้คิดแต่เรื่องที่เป็นกุศล ให้คิดด้านบวก ตลอดเวลา

          3. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

          4. ไม่พูดโกหก ไม่พูดยุแหย่ ให้คนทะเลาะกัน

          5. ให้ประกอบอาชีพ ที่สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน

          6. มีความพยายามทำความดี ทุกชนิด

          7. ให้มีสติ ในการใช้ชีวิต ทั้งในเรื่องความประพฤติ และการใช้เงิน

          8. ให้มีสมาธิ ทำใจให้ผ่องใส ตลอดเวลา

หลังจากให้โอวาทเสร็จ ดร.กฤษฎา ได้นำพนักงาน สวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แล้วพาไปเลี้ยงอาหารกลางวัน (แบบโต๊ะจีน) จับฉลาก (ฟรี), แจกหนังสือ “ประวัติพระพุทธศาสนา” และแจกพระ ของหลวงพ่อรักษ์ 30 ทัศ โดยหวังว่าทุกคนจะมีความสุข ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า

ย้อนกลับ