การนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปเผยแผ่ให้ผู้คนทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ได้รับรู้  ได้ปฏิบัติ ย่อมจะยังประโยชน์ และเกิดสันติสุข ขึ้นในโลกใบนี้

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ดร.กฤษฎา คุณทัศนีย์ คุณปิยะพงศ์ และคุณศุภสิทธิ์  จ่างใจมนต์ ผู้บริหาร เนเจอร์กิฟ ได้จัดซื้อกล้องบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง มูลค่ารวม 310,980 บาท ถวายแด่พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานกรรมการอำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้ในการผลิตรายการ เผยแผ่งานพระพุทธศาสนา ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) พร้อมทั้งได้ถวายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ เนเจอร์กิฟ แด่พระเดชพระคุณฯ

ย้อนกลับ