เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หจก. เนเจอร์กิฟ 711 ได้เข้ารับ ประทานรางวัล “ระฆังทอง” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น เป็นบุคคลแห่งปี ที่ประกอบคุณงามความดี และมีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี ควรที่จะได้รับการยกย่อง ชมเชย เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่จะจรรโลงให้สังคมน่าอยู่ ตลอดไป
          การประทานรางวัลครั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานเกียรติบัตร และ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ “ระฆังทอง”
บุคคลแห่งปี ดังกล่าว คัดเลือกโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย (สว.นท)

ย้อนกลับ