บริจาค รีสอร์ท 555 ไร่ สร้างศูนย์อบรมเยาวชน ลพบุรี

 
เนเจอร์กิฟ นอกจากจะช่วยให้ผู้คนจำนวนมาก มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความหวัง และความสุขเพิ่มขึ้นแล้ว
เนเจอร์กิฟ ยังได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ให้แก่โลกอีกด้วย โดยเราคิดว่าการที่สังคม จะอยู่กันอย่างผาสุก ผู้คนใน
สังคมจะต้องมีคุณธรรม และมีศีลธรรม ผมและ เนเจอร์กิฟ จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม
เช่น การสร้างศาสนสมบัติต่างๆ การบริจาครีสอร์ท 555 ไร่ สร้างศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี ในศูนย์แห่งนี้ได้มี
การสร้างธรรมสภาขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษจิกายน 2550 ซึ่งสามารถใช้อบรมพระภิกษุ สามเณร เยาวชน และสาธุชน
ได้ครั้งละหลายพันคน การบริจาคที่ดิน 14-3-40 ไร่ สร้างศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม การสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม
เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงสันติสุขภายใน ซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพของโลก เป็นต้น
 
 
บริจาคที่ดิน 14-3-40 ไร่ สร้างศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
 
ย้อนกลับ