เนเจอร์กิฟสนับสนุนการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษา แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา 100 ทุน  
ทุนละ 12,500 บาท เป็นเงินปีละ 1,250,000 บาท

ย้อนกลับ